fbpx

Vaikuttavuusvideo – Kurkistus kameran taakse

Vaikuttavuusvideo - kuvaukset

Kirjoittaja: Aino Elina Muhonen

Aino Elina on AIknow Agency Oy:n toimitusjohtaja ja johtava vaikuttavuustuottaja. Hänen intohimonaan on auttaa ihmisiä viestimään työnsä vaikuttavuudesta selkeämmin ja tekemään parempia päätöksiä vaikuttavuustiedon avulla.

05.05.2020

”Silmät ja sydämet auki!” Tuottaja muistelee, mitä vaikuttavuusvideokonseptin kehittämisvaiheen pilottituotannoissa tapahtui – ja mihin se lopulta johti.   

 

Vaikuttavuustieto kohtaa videotuotannon

 Mitä tapahtuu, kun vaikuttavuustieto ja videolle tuotettu tarina kohtaavat? Sitä lähdimme yhdessä Hyvän Mitta – hankkeen  toimijoiden kanssa vaikuttavuusvideo – pilottiprojektissa tutkimaan. Elettiin kevättä 2019, kun Hyvän Mitta – hankkeessa, jossa oltiin jo muutaman vuoden ajan kehitetty intensiivisesti yhteiskunnallisten yritysten ja järjestöjen käyttöön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallintamisen ja mittaamisen työkaluja, käynnistettiin yhteistyö AIknow Agency Oy:n kanssa Vaikuttavuusvideo – osaamisen kehittäminen -kokonaisuuden osalta. Kyseisessä hankekokonaisuudessa tutkittiin ja koulutettiin vaikuttavuuden viestintää ja videoviestintää sekä tuotettiin 5:lle hankkeen pilottiorganisaatiolle vaikuttavuusvideo.  

Vaikuttavuustyö pohjaa edelläkävijäorganisaatioissa vaikuttavuusmalliin. Malli kertoo organisaation tai sen palvelun muutoslogiikan. Mihin tarpeeseen vastataan, mikä visio oman toiminnan vaikuttavuudesta on olemassa, mitä konkreettisia tavoitteita asetetaan, millaisen resurssein ja toimenpitein työtä tehdään, mitä tuloksia on saatu aikaan, ja mitä pitkän aikavälin vaikuttavuutta tuloksista syntyy. Vaikuttavuusviestintä on organisaation tuloksista ja vaikutuksista kertomista erilaisin tavoin. Vaikuttavuusvideo kertoo todennettuun tietoon nojaavan tarinan yhteiskunnallisesti hyödyllisen toiminnan tuloksista ja vaikutuksista sekä niistä tekijöistä, joilla vaikuttavuutta on saatu aikaan. osmowaterfilters.com kirjoittaa vedensuodattimien kierrätyksestä.

 

Vaikuttavuuden ydin – videon sisältöä muotoilemassa

Viestintänäkökulman kautta tärkeimmät teemat ja toiminnan tasot esiin

Ensimmäinen askel pilottivideotuotannossa oli vaikuttavuuden ytimen kiteytys viestittävään muotoon. Vaikuttavuuden ydin – työskentelyssä tehtiin pilottiorganisaation yhteiskunnallista hyvää tuottavan palvelun muutoslogiikka näkyväksi, asiakkaiden kokemus palvelusta kuuluvaksi ja tuntuvaksi. Keskeiseksi asiaksi nousi tarkastella omaa vaikuttavuuslogiikkaa ja -tietoa nimenomaan viestinnän kautta, ja kiteyttää sanoitusta ymmärrettäväksi ja kiinnostavaksi kokonaisuudeksi erilaisten viestinnän kohderyhmien näkökulmasta. Alussa pohdittiinkin viestinnän tavoitetta ja sen kohderyhmiä. Keitä tulokset ja vaikuttavuus todella kiinnostavat? Pilottiorganisaatioilla vaikuttavuusvideoiden keskeisiksi kohderyhmiksi valittiin toiminnan rahoittajat, mahdollistajat ja tukijat – ja vasta toissijaisesti suuri yleisö. 

”Toiminnan kuvaaminen ulkopuolisille ja heiltä tuleville uusille kysymyksille on tärkeää. Se paljastaa parhaimmillaan itsestään selvyyksinä pidettyjen asioiden uuden puolen ja kehittää toimintaa.” – Pilottiorganisaation edustaja

Vaikka mukana olevat organisaatiot olivat jo monipuolisesti mallintaneet tuloksia ja vaikutuksiaan, kävi ilmi, että tiedon kääntäminen selkeästi viestittävään muotoon vaati vielä työtä. Toisaalta, viestintänäkökulma auttoi kiteyttämään olennaisimmat asiat ja työskentelyssä mukana olleet kertoivatkin, miten työskentely auttoi jäsentämään omaa toimintaa uudella tavalla. 

”Kun moninaista toimintaa ja sen kärkeä koettaa tiivistää, tulee väkisinkin kysyneeksi tärkeitä kysymyksiä itseltään; mikä toiminnassa on olennaista, kenelle se on tarkoitettu, ketä se ei tavoita ollenkaan, mikä on oma roolini toteutuksessa.” – Pilottiorganisaation edustaja 

 

Vaikuttavuusketjun ydinasiat

 Työskentelyn aikana kävi vahvasti ilmi tarve nähdä vaikuttavuustarina kahden eri tason tarinana. Makrotason tarina kertoo yhteiskunnallisesta tarpeesta ja siitä, millaista vaikuttavuutta pitkällä aikavälillä tavoitellaan (visio) tai on saatu aikaan (vaikuttavuus). Mikrotason tarina kertoo organisaation tai palvelun tavoitteista, toiminnasta ja tuloksista, sekä niistä resursseista ja toimenpiteistä, joilla tulokset saadaan aikaan. Tarinan kahta tasoa yhdistää yhtäältä se kohderyhmä eli (tyypillisesti) ne ihmiset – ihmisryhmät tai yksilöt – joiden elämään muutosta tavoitellaan ja se kenen elämässä se toteutuu. Toisaalta yhdistävänä tekijänä on muutoksen sisäinen logiikka;  mikrotason tarina kiinnittyy pitkällä aikavälillä makrotason tarinaan eli tavoitteet ohjaavat pitkällä aikavälillä vision suuntaan, ja tulokset kohti vaikuttavuutta.

 

 Vaikuttavuusketju

Tietoa ja tunnetta tasapainoisessa suhteessa

Todennetun tulos- ja/tai vaikuttavuustiedon syventämiseksi ja tarinan elävöittämiseksi halusimme mukaan mahdollisimman paljon kuvausta palveluihin liittyvistä tunteista – nimenomaisesti siitä, miten palveluun liittyvä muutosprosessi on muokannut sen parissa toimivia ja siitä hyötyviä kokemuksia.

Osittain kokemustietoa löytyi pilottiorganisaatioiden omista palautekokonaisuuksista. Jonkin verran työstimme tietoa lisää myös vaikuttavuuden ydin -työskentelyn aikana kysymällä kokemuksista suoraan palvelun tuottajilta ja palvelun piirissä olevilta ihmisiltä. Näistä tiedoista syntynyttä kuvaa ja tunnelmaa pyrittiin luomaan videoille mahdollisimman paljon.

Kokemustietoa

Kokemustietoa vaikuttavuusvideolle

Näille elementeille – vaikuttavuusketjun ydinasiat sekä kokemusten ja tunteiden kuvaukset – lähdettiin videon käsikirjoitusvaiheessa hakemaan sopivaa suhdetta ja tarinallista rakennetta ja tyyliä. 

 

Osallistava käsikirjoitusprosessi

Vaikuttavuusketjusta vaikuttavuustarinaksi

Tasapainon löytyminen erilaisten tasojen ja elementtien välille osoittautuikin olevan videon käsikirjoituksen ja toteutuksen kannalta yksi haastavimmista kohdista. Liikkeelle lähdettiin videon käsikirjoitus- ja tuotantotiimin perehdyttämisellä vaikuttavuuden ydin -työskentelyssä esiin nousseeseen tietopohjaan. Käytännössä koko videotiimi vietti teemojen ja tarinoiden luomisen äärellä 3 päivää ns. videoretriitin muodossa. Videoretriitti toimi erinomaisena tiimin yhteenhiomisen tapana ja opetti kaikille mukana olleille, millaisia näkökulmia on otettava huomioon kun asiantuntijuus ja luova työskentely kohtaa.

Vaikuttavuusvideo mindmap

Vaikuttavuusvideon käsikirjoitus -vaihe 1

Käsikirjoitustiimi valmisteli retriitillä alustavat temaattiset rakenteet, joissa vaikuttavuusketju sai sujuvan ja elävän tarinallisen muodon. Kokeiltiin erilaisia kertomisen tapoja ja pohdittiin ja valikoitiin niistä parhaita, videoiden kohderyhmät huomioiden. Yksi esille noussut vahva teema oli tarinoiden ja niiden kuvaamisen eettisyys; miten voidaan kuvata herkässä asemassa olevien henkilöiden tarinoita eettiset näkökohdat huomioiden? Jo käsikirjoitusvaiheessa oli siis olennaista pohtia sitä, millaiset tarinat on mahdollista kuvata ja miten. 

Vaikuttavuusvideo käsikirjoitus

Vaikuttavuusvideo käsikirjoitus

Seuraavaksi päävastuullinen käsikirjoittaja kirjoitti valmiit aihiot tarinoiksi. Nämä esiteltiin pilottiorganisaatioiden tiimeille, ja osallistavien työskentelymetodien kautta tarinat hiottiin lopulliseen muotoonsa. Toteuttajille oli erityisen tärkeää, että sekä tiedontuotannon, sen varmistamisen ja lopullisen käsikirjoittamisen jokaisessa vaiheessa pilottiorganisaatioiden edustajat ja heidän hyödynsaajaryhmänsä joiden tarinaa videoilla tultaisiin kertomaan, pääsisivät vaikuttamaan tarinoiden sisältöön, rakenteeseen ja tyyliin. Käytännössä tämä teki prosessista hiukan raskaan ja monimuotoisen, mutta lopputulos tuntuikin sitten enemmän ”omalta”.

 ”Prosessi kaipaa vielä selkeyttämistä, jotta organisaation on helppo siihen ryhtyä ja ottaa kiinni siitä mihin keskittyä.” – Pilottiorganisaation palaute

”Parasta videossa on tunnelma. Kokonaiskuva toiminnan ydinsisällöstä nousee hyvin esille. Asiakkaan ääni kuuluu.”  – Pilottitiimin jäsen

Käsikirjoitusvaiheen viimeinen osuus oli tarkistaa, että vaikuttavuusketjun olennaiset osat käyvät ilmi tarinatoteutuksessa selkeästi, ja hioa tavat, joilla tärkeimmät tulos- ja vaikutustiedot videolle nostetaan.

 

Videotuotannon vaiheet

Kuvausten suunnittelu

Kuvaussuunnittelun keskeiset pohdittavat asiat olivat kuvattavien henkilöiden etsiminen (ja siihen liittyvä eettisyys) sopimusasioineen, kuvausrekvisiitan ja kuvauspaikkojen järjestelyt.

Osaan videoita saimme ihan oikeaa palveluiden hyödynsaaja/kohderyhmää esiintyjiksi. Toisissa videoissa käytimme osittain näyttelijöitä. Kuvausrekvisiittaa löytyi pilottiorganisaatioilta itseltään sekä tuotantoryhmältä.

Kuvauslokaatiot pyrittiin sijoittamaan mahdollisimman autenttisiin paikkoihin. Sellaisiin, joissa muutostarinat aidostikin tapahtuvat ja/tai kuvattavat palvelut toteutuvat. Tämä onnistuikin hyvin, ja kuvausryhmä matkusti pääkaupunkiseudulta Ouluun saakka tekemään yhtä videota pilottiorganisaation oikeassa toimintaympäristössä.

Kuvaukset

 Kuvausten ja äänitysten osalta tuotantoryhmän tavoitteena oli – kustannustehokkuuden lisäksi – erityisesti se, että päivät olisivat mukavia ja antoisia, jopa muistorikas kokemus pilottiorganisaatioiden edustajille sekä erityisesti kuvattaville henkilöille. Tässä onnistuttiin hienosti ja palaute kuvauspäivistä oli pääosin hyvää. Kriittinen palaute liittyi lähinnä kuvausten ennakkovalmisteluihin; huomasimme, kuinka tärkeää on ennakkoon kertoa kokemattomille, miten kuvaukset tulevat etenemään ja miten niihin tulee valmistautua. 

Vaikuttavuusvideo kuvaus ja äänitys

Vaikuttavuusvideon kuvaus ja äänitys

Jälkituotanto

 Jälkituotantovaiheessa videoista editoitiin lopulliset versiot. Editointivaiheen työläin vaihe oli lopulta vaikuttavuustietoa tarkentavien havainnollistavien graafien ja tekstielementtien asettaminen sinänsä eheiden tarinoiden tueksi. Tehtiin paljon työtä sen eteen, että erilaiset audiovisuaaliset elementit olisivat tasapainossa ja videon katsojilla olisi mahdollisuus ymmärtää videon tuomaa tietoa lyhyessä ajassa riittävällä tavalla. Muutamille videoille päädyttiin tuottamaan animoituja graafeja pilottiorganisaation tuottamasta tuloksellisuustiedosta.

 Myös jälkituotantovaiheessa annettiin pilottiorganisaatioiden tiimeille mahdollisuus vaikuttaa sisältöön ja sen jäsentämiseen. Pidettiin muutamia palaute- ja kehittämistapaamisia sekä kommenttikierroksia, joissa pilottitiimien eri edustajat pääsivät kertomaan toiveitaan ja mielipiteitään videokokonaisuuksista.

 Valitettavasti tässä kohtaa ei ollut mahdollista saada enää aikataulupaineiden vuoksi palautteita itse palveluiden kohderyhmiltä. Tämä olisi eettisyysnäkökulmasta jatkossa saman tyyppisissä projekteissa tärkeää.

 

Pilottituotannoista saadusta palautteesta kohti tuotantoprosessin kehittämistä

 

Pilotoinnista saatiin erittäin tärkeää tietoa vaikuttavuusviestinnän kehittämiseen sekä vaikuttavuusvideon tuottamisprosessin edelleen parantamiseen.  Monille prosessi kokonaisuutena oli hyvä ja antoisa. 

”Vaikuttavuuden ydin työskentely oli organisaation ydintarkoituksen jäsentämisen kannalta erittäin hyvä ja tärkeä prosessi.” – Pilottitiimin edustaja

”Oli hienoa saada kokemus tämän kaltaisen videon tekemisen kokonaisuudesta ja tuotannosta.” – Pilottitiimin edustaja

Palautteiden ansiosta huomasimme myös selkeästi, että asiantuntijatyön ja luovan työn keskeisimmät kohdat olivat yhteisen kielen löytäminen, riittävä perehdytys tavoitteisiin, työskentelyn sisältöön ja prosessin eri vaiheisiin etukäteen sekä työskentelyn laajuuden rajaaminen. 

”Käsikirjoitusvaiheessa huomasimme, että ammattilaisella ja meillä sisällöntuottajilla oli erilainen näkemys siitä, mitä käsikirjoitus tarkoittaa, eli ymmärrystä siitä voisi vielä vahvistaa. Asiasta puhuttiin ja kysyttiinkin, mutta puhuimme eri kieltä.” – Pilottitiimin edustaja

”Olisin toivonut tarkempaa etukäteistietoa kuvauspäivästä. Oma mielikuva oli virheellinen. – Pilottitiimin edustaja

”Jatkossa tärkeää olisi työskentelyn keskeisten osa-alueiden tiivistäminen. Välillä tieto oli varsin pitkälle selittävää ja oli vaikea poimia olennaisin mihin tullaan työskentelyssä keskittymään.” – Pilottitiimin edustaja

Palautetta on hankkeen jälkeen hyödynetty vaikuttavuusvideopalvelun kehittämisessä.

 

Julkistus – onnistumisen ylpeyttä ja iloa

 

Pilottivideot julkaistiin Hyvän Mitta -hankkeen päätöstilaisuudessa 26.11.2019. Paikalla oli lähes 100 ihmistä, jotka edustivat erilaisia vaikuttavuustiedosta ja -viestinnästä kiinnostunutta tahoja.

Vaikuttavuusvideoiden julkistus Hyvän mitta -hankkeen päätöstilaisuudessa 2019

Vaikuttavuusvideoiden julkistus Hyvän Mitta -hankkeen päätöstilaisuus

Tuottajan ominaisuudessa tilaisuutta seuranneena ja sen jälkeen myös suoraa palautetta videoista saaneena päällimmäisenä oli ylpeyden ja ilon tunne. Oli hienoa saada olla mukana tuomassa uudenlaista näkökulmaa suomalaiseen vaikuttavuusviestintään. Kokeilla toteutusta, jonka konsepti oli oman ammatillisen kokemuksen pohjalta noin vuosi aiemmin syntynyt.

Tuottajana ja vaikuttavuustoiminnan kehittäjänä kokemus jättää jälkeensä kaksi toivetta:

Ensimmäisenä, että nämä videot mahdollistaisivat monelli päättäjille, vaikuttavan toiminnan rahoittajille ja tukijalle kurkistusikkunan erilaisten organisaatioiden palveluissa tapahtuviin muutosmatkoihin.

Toisena, että prosessista saatuja kokemuksia tultaisiin hyödyntämään vaikuttavuusviestintäpalveluiden jatkokehittämisessä.

Paras kiitos tuli eräältä pilottiorganisaatioilta:

Lopputulos oli enemmän kuin osasimme kuvitella. Vaikuttavuusvideo on todella avannut silmiä ja sydämiä! – Pilottivideon hyödyntäjä

 

Vaikuttavuusvideoiden pilotoinnista saatiin kokemustietoa vaikuttavuusviestinnän kehittämiseen

 

Vaikuttavuusvideo – piloteista saatuja kokemuksia tullaan hyödyntämään tuottajan osalta erilaisten vaikuttavuusviestintää tukevien tuotantopalveluiden kehittämisessä. Huomio siitä, miten myös ihan vaikuttavuusviestinnän perusasioiden ymmärtämisessä on monilla selkiytettävää, inspiroi myös erilaisten koulutusten ja asiantuntijapalveluiden suunnitteluun.

 Vaikuttavuusviestinnän pohtiminen on niin paljon enemmän kuin videotuotanto.

Olisi hienoa saada vaikuttavuusviestintäasioille enemmän aikaa –  voisi pohtia useampia näkökulmia ja videon yhdistämistä esim. verkkosivuilla kirjoitetun datan kanssa” – Pilottiorganisaation edustaja

Kehittämistyön tuloksena syntyviä palveluita tullaan jatkossa esittelemään tällä sivustolla. Suunnitelmissa on myös vaikuttavuusviestinnän uutiskirje.

Tuottajana toivon kaikille yhteiskunnallista vaikuttavuutta tavoitteleville ja tuottaville organisaatioille rohkeutta vaikuttavuusviestinnän erilaisten muotojen ja medioiden ideointiin ja kokeiluun jatkossakin!

 

Hyvän Mitta -hankkeessa tuotetut 5 vaikuttavuusvideota nähtävillä  täällä. 

 Kuvat: AIknow Agency Oy / Aino Elina Muhonen

 Vaikuttavuusvideoiden käsikirjoitus, kuvaus, leikkaus: Kreatos Films Osuuskunta

Spread the love

Ota yhteyttä!

 

Tehdään yhdessä vaikuttavuus näkyväksi, kuuluvaksi ja tuntuvaksi!

Aino Elina Muhonen

Johtava vaikuttavuustuottaja

aino@aiknow.fi

0400 164 323